Thứ hai, 11/4/2022, 13:56
Lượt đọc: 131

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2021 -2022

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 NĂM HỌC 2021 -2022 khối 10, 11

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH

TỔ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kiểm tra Cuối Kỳ 2 năm học 2021-2022

 

Căn c Thông tư s 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 ca B Giáo dc và Đào to v sa đi, b sung mt s điu ca Quy chế đánh giá, xếp loi hc sinh trung hc cơ s và trung hc ph thông ban hành kèm theo Thông tư s 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 ca B trưởng B Giáo dc và Đào to;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-NTT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tất Thành về ban hành Quy chế kiểm tra đánh giá, xếp loại kết quả học tập của học sinh năm học 2021 – 2022;

Căn cứ vào nội dung trao đổi, thống nhất trong cuộc họp Cán bộ chủ chốt ngày 28 tháng 3 năm 2022;

 Tổ Công Nghệ thống nhất kế hoạch Kiểm tra Cuối Kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

STT

Nội dung

Khối 10

Khối 11

Khối 12

1

Thời gian làm bài

45 phút

45 phút

 

2

Hình thức: tự luận (TL), trắc nghiệm (TN), TL kết hợp với TN)

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

 

3

Giới hạn nội dung lý thuyết

Bài 53, 54, 55, 56

Bài 21, 23, 25, 26

 

4

Giới hạn nội dung bài tập

Bài 53, 54, 55, 56

Bài 21, 23, 25, 26

 

 

 

 

 

II. CẤU TRÚC BÀI KIỂM TRA:

 

Hình thức

Nội dung

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Trắc nghiệm

Số câu

20

12

8

20

12

8

 

 

 

Số điểm

5,0

3,0

2,0

5,0

3,0

2,0

 

 

 

 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Kiểm tra Cuối kỳ 2 năm học 2021-2022 của tổ Công Nghệ trường THPT Nguyễn Tất Thành, giáo viên trong tổ sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, đúng tiến độ; cam kết chấp hành đúng quy chế kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo điểm số kiểm tra phù hợp với trình độ học sinh, đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

  • -- PHT phụ trách để “báo cáo”
  • -- GVBM trong tổ để “thực hiện”
  • -- Lưu hồ sơ tổ.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Thụy Kim Nhung

TTCM

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nhung

 

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87