“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”

87