“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ tư, 15/9/2021, 16:2
Lượt đọc: 33

KHỐI 10 - TUẦN 6 BÀI 14; THỰC HÀNH - ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HOÁ CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊA LÍ 10

Tác giả: diali

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163