Thứ sáu, 8/4/2022, 21:34
Lượt đọc: 15

Tin 11-Tuần 12: Tài liệu ôn tập HKII

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA TIN HỌC 11 - CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2021 - 2022 Câu 1: Cho biết f1 là biến tệp văn bản và tệp trai.txt có chứa tọa độ của các trại mà thầy hiệu trưởng cần tới tham quan. Biết các tọa độ cách nhau bởi dấu khoảng cách và không chứa kí tự xuống dòng. Hãy cho biết ý nghĩa câu lệnh sau: assign(f1, ‘trai.txt’); reset(f1); readln(f1, x1,y1); A. Mở tệp f1 ra để ghi dữ liệu. B. Mở tệp f1 ra để đọc dữ liệu. C. Mở tệp f1 ra để ghi dữ liệu và ghi giá trị x1 và y1 vào tệp trai.txt. D. Mở tệp f1 ra để đọc dữ liệu và lấy 2 giá trị trong tệp trai.txt và gán cho biến x1, y1.

tin11ndontaphk2nguoncau_104202221.pdf

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA TIN HỌC 11 - CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2021 - 2022

  • Câu 1:Cho biết f1 là biến tệp văn bản và tệp trai.txt có chứa tọa độ của các trại mà thầy hiệu trưởng cần tới tham quan. Biết các tọa độ cách nhau bởi dấu khoảng cách và không chứa kí tự xuống dòng. Hãy cho biết ý nghĩa câu lệnh sau:

assign(f1, ‘trai.txt’); reset(f1);

readln(f1, x1,y1);

  1. Mở tệp f1 ra để ghi dữ liệu.
  2. Mở tệp f1 ra để đọc dữ liệu.
  3. Mở tệp f1 ra để ghi dữ liệu và ghi giá trị x1 và y1 vào tệp trai.txt.
  4. Mở tệp f1 ra để đọc dữ liệu và lấy 2 giá trị trong tệp trai.txt và gán cho biến x1, y1.

Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn lệnh: uses crt; var s1, s2: string; begin clrscr; s1 := 'TAT'; s2 := 'THANH'; if length(s1) < length(s2) then writeln(s1) else writeln(s2); readln end. thì trên màn hình hiển thị nội dung:

A. TAT

B. THANH

C. Ket qua: TAT

http:D. Ket qua: THANH

Tác giả: tinhoc
Nguồn tin: Tin 11

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87