Thứ tư, 6/4/2022, 17:55
Lượt đọc: 25

Tin 12: Tuần 12: Tài liệu ôn tập HKII

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ 1.1. Mô hình dữ liệu quan hệ Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ

 • 1.1.Mô hình dữ liệu quan hệ

  Mô hình dữ liệu là một tập khái niệm dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thao tác dữ liệu, các ràng buộc dữ liệu của một CSDL.

  Theo các mức mô tả chi tiết về CSDL, có thể phân chia các mô hình dữ liệu thành hai loại:

 • Mô hình lôgic (còn gọi là mô hình dữ liệu bậc cao) cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn, mô tả bản chất lôgic của dữ liệu được lưu trữ;
 • Mô hình vật lí (còn gọi là mô hình dữ liệu bậc thấp) cho mô tả CSDL ở mức vật lí.

  Có nhiều mô hình dữ liệu bậc cao nhưng ở đây ta chỉ đề cập đến mô hình dữ liệu quan hệ vì cho đến nay đó là mô hình phổ biến nhất trong thực tể xây dựng các ứng dụng CSDL.

 • 1.2.Mô hình dữ liệu quan hệ

  Mô hình dữ liệu quan hệ (gọi tắt là mô hình quan hệ) được E. F. Codd đề xuất năm 1970. Trong khoảng ba mươi năm trở lại đây, các hệ CSDL xây dựng theo mô hình quan hệ được dùng rất phổ biến.Trong mô hình quan hệ:

 • Về mặt cấu trúc:

  Dữ liệu được thể hiện trong các bảng.

  Mỗi bảng bao gồm các hàng các cột thể hiện thông tin về một chủ thể.

  Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột thường là tên của thuộc tính.

  Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột.

 • về măt thao tác trên dữ liêu:

  Có thể cập nhật dữ liệu như thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng.

  Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu có được nhờ thực hiện các thao tác trên dữ liệu.

 • về măt các ràng buộc dữ liêu: Dữ liệu trong các bảng phải thoả mãn một số ràng buộc. Chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.
 • 1.3.Cơ sở dữ liệu quan hệ
 1. Khái niệm
 • Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là sở dữ liệu quan hệ.
 • Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.
 1. Các đặc trưng của một quan hệ

Một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ có các đặc trưng chính sau:

 • Mỗi quan hệ có tên để phân biệt với các quan hệ khác;
 • Các bộ là duy nhất và không phân biệt thứ tự;
 • Mỗi thuộc tính có tên phân biệt và không phân biệt thứ tự;
 • Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.

  Thuộc tính đa trị: 1 thuộc tính tương ứng trong nhiều bộ giá trị;

  Phức hợp: Một thuộc tính có 2 giá trị.

  Lưu ý:

 • Quan hệ là bảng;
 • Thuộc tính là trường (cột);
 • Bộ là bản ghi (hàng).

tin_12_cau_hoi_on_tap_kthkii_2022-2_64202218.pdf

Tác giả: tinhoc
Nguồn tin: Nhóm tin 12

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87