“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ hai, 1/2/2021, 0:0
Lượt đọc: 162

Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH
Nguồn tin: Sở Giáo dục và Đào tạo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88