ToánNgữ văn
Vật lýTiếng anh
Hóa họcTin học
Sinh họcĐia lí
Lịch sửGDCD
Công nghệThể dục
Quốc phòng

163